ASBIS Termeni și Condiții de Vânzare

1.      Aplicabilitate

1.1.   Următorii Termeni și Condiții de Vânzare se aplică contractelor încheiate de ASBIS Romania SRL (denumită în continuare „ASBIS” sau „DISTRIBUITORUL”) și Cumpărător pentru vânzarea Produselor și/sau Serviciilor ASBIS (denumite în continuare „Produsele”), cu excepția cazului în care alte condiții sunt convenite de părți și stipulate prin contractul relevant. Prevederile acestor Termeni și Condiții de Vânzare vor fi considerate că au fost acceptate de Cumpărător prin plasarea unei comenzi, semnarea și returnarea facturii pro-forma sau acceptarea Produsului livrat, oricare dintre acestea survine prima.
1.2.   ASBIS se opune în mod expres oricărei aplicări a termenilor și condițiilor comerciale formulate diferit de Cumpărător, cu excepția cazului în care acești termeni și condiții comerciale au fost acceptați în scris de către Asbis.
1.3.   Prevederile acestor Termeni și Condiții de Vânzare pot fi modificate din când în când, la discreția exclusivă a ASBIS. Cumpărătorul acceptă acești Termeni și Condiții de Vânzare ca atare.

2.      Prețuri

2.1.   Prețurile Produselor livrate de Asbis sunt menționate în lista de prețuri disponibilă 24/7 pe site-ul www.asbis.ro/ www.it4profit.com. și sunt afișate pe factură.
2.2.   Prețurile specificate nu includ taxele legale legate de vânzare (cum ar fi taxa pe valoarea adăugată) și alte taxe similare. 

3.      Livrare și riscuri

3.1.   Datele de livrare a Produselor sunt cele comunicate de Asbis, Cumpărătorului și sunt indicate în facturile corespunzătoare și/sau alte documente aferente. Livrarea va fi considerată efectuată atunci când Produsele specificate în facturile respective sunt expediate în cadrul termenului de livrare. În cazul în care livrarea este întârziată din motive care nu țin de responsabilitatea ASBIS, termenul de livrare poate fi prelungit.
3.2.   ASBIS poate oricând să efectueze livrare parțială sau să presteze servicii parțial.
3.3.   Orice referire făcută la condițiile de livrare (cum ar fi EXW, FCA etc.) este interpretată în sensul definit de normele Incoterms 2020, publicate de Camera de Comerț Internațională în vigoare în prezent.
3.4.   ASBIS poate alege transportatorul, dar transportatorul nu va fi interpretat ca un agent al ASBIS.
3.5.   Riscul va trece la Cumpărător, conform condiției de livrare Incoterms 2020 relevante, sau în alți termeni conveniți de părți în facturile corespunzătoare și/sau alte documente aferente întocmite pentru fiecare livrare separată a Produselor.
3.6.   Produsele pot fi livrate prin orice mijloc de transport, inclusiv maritim, aerian sau terestru. 

4.      Recepția

4.1.   Cumpărătorul va verifica și examina toate Produsele și ambalajul imediat după primire.
4.2.   Cumpărătorul va verifica Produsele furnizate, în ceea ce privește cantitatea, calitatea, tipul produselor, starea ambalajului interior și posibila deteriorare a Produselor.
4.3.   În cazul în care Produsele sau ambalajul acestor Produse sunt deteriorate sau defecte, sau este furnizată o cantitate diferită de Produse decât cantitatea prevăzută în documentele de transport, Cumpărătorul va notifica ASBIS în scris, prin semnarea unui document relevant și trimiterea acestuia către ASBIS, cu referire la orice neconformitate a Produselor, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data recepției.
4.4.   Astfel de documente trebuie să fie detaliate în mod rezonabil și să precizeze discrepanța sau motivul respingerii.
4.5.   Neemiterea notificărilor prevăzute mai sus în paragraful (4.3) în condițiile prevăzute la paragraful (4.4) din prezentul articol, în timpul specificat, va fi considerată o acceptare a Produselor la data expedierii. 

5.      Garanții

5.1.   Termenele și condițiile de garanție pentru produsele livrate către CUMPĂRĂTOR sunt cele prevăzute de legislația aplicabilă și sunt specificate în certificatele de garanție ale produselor emise de Producător, Importator sau după caz de către DISTRIBUITOR. Pentru evitarea oricărui dubiu, garanția produselor va fi asigurată direct de către producător și/sau de către importator, Asbis fiind absolvit de orice obligație în acest sens, cu excepția situației în care și-a asumat, el însuși, obligația de asigurare a garanției.
5.2.   Orice abateri de calitate, culoare, lățime, greutate, echipament sau design, care sunt uzuale în comerț sau de natură minoră și inevitabile din punct de vedere tehnic, sunt excluse din garanții.
5.3.   Perioada de garanție a Produselor livrate va fi conform condițiilor de garanție furnizate de producător, așa cum sunt menționate pe ambalaj, manualele Produselor și/sau alte documente care însoțesc Produsele și va începe de la data livrării Produselor.

6.      Dreptul de proprietate

6.1.   Proprietatea asupra echipamentelor livrate se va transmite de la DISTRIBUITOR către CUMPĂRĂTOR numai în momentul achitării integrale a prețului cuprins în factură. Prin excepție, dreptul de proprietate asupra fiecărui produs se va transfera de la DISTRIBUITOR către CUMPĂRĂTOR la data vânzării acestor produse de către CUMPĂRĂTOR, scop în care CUMPĂRĂTORUL va notifica DISTRIBUITORUL cu privire la vânzarea fiecărui produs în parte.
6.2.   Până în momentul transmiterii dreptului de proprietate al echipamentelor livrate către CUMPĂRĂTOR, DISTRIBUITORUL are dreptul de a solicita restituirea bunurilor livrate, precum și de a proceda el însuși la recuperarea în totalitate sau în parte a bunurilor neachitate la scadență. Cumpărătorul va avea dreptul de a utiliza Produsele în cursul normal al activității și de a le vinde sub rezerva păstrării dreptului de proprietate, atâta timp cât Cumpărătorul nu este în situații de nerespectare a clauzelor contractuale. Nu este permis niciun gaj sau transfer de proprietate prin gajare.
6.3.   PRIN PREZENTA CUMPĂRĂTORUL CESIONEAZA CĂTRE ASBIS ORICE DREPTURI (INCLUSIV CREANȚE) DERIVATE DIN VÂNZAREA PRODUSELOR REZERVATE CA GARANȚIE PENTRU OBLIGAȚIILE SALE PÂNĂ CÂND ÎNTREAGA SUMA DATORATĂ ESTE PLĂTITĂ ȘI VA EXECUTA ORICE DOCUMENT SOLICITAT DE ASBIS PENTRU ACCEPTAREA ACESTUI ACORD.
6.4.   În cazul în care Cumpărătorul nu efectuează plata până la scadență, ASBIS este îndreptățită a recupera Produsele care fac obiectul păstrării dreptului de proprietate. La cererea ASBIS, Cumpărătorul va fi obligat să acorde asistență completă în această privință, în caz contrar Cumpărătorul va fi răspunzător pentru daune în valoare de 1.000 Euro pe zi, care vor fi imediat datorate și plătibile. Toate cheltuielile de revendicare vor fi în seama Cumpărătorului.
6.5.   Titlul de proprietate asupra Produselor software va rămâne întotdeauna în proprietatea ASBIS sau a proprietarului drepturilor de autor, în ciuda plății de către Cumpărător a taxelor de licență sau a redevențelor.

7.      Plata

7.1.   Condițiile de plată sunt menționate pe factură. Toate vânzările sunt supuse aprobării prealabile a Departamentului de Credit al ASBIS.
7.2.   Toate taxele și comisioanele bancare sunt suportate de Cumpărător. Plata se va face fără nicio compensare. Nu va fi permisă nicio deducere a oricărui discount atâta timp cât facturile mai vechi scadente rămân neplătite.
7.3.   În cazul în care Cumpărătorul nu plătește sumele datorate, acesta va datora penalități calculate în procent de 0.15% pentru fiecare zi de întârziere asupra sumei restante, fără a fi necesară nicio notificare în acest sens. Pe lângă alte remedii din prezentele Termeni și Condiții de Vânzare, Asbis își rezervă dreptul de a se întoarce împotriva Cumpărătorului pentru recuperarea integrală a prejudiciului suferit, direct sau indirect, ca urmare a încălcării prevederilor de mai sus, toate cheltuielile ocazionate de aceste demersuri (incluzând dar fără a se limita la onorarii de avocat, taxe de timbru, onorarii pentru expertize, cheltuieli de executare silită etc.) urmând a fi suportate de Cumpărător.
7.4.   Dacă în orice moment situația financiară a Cumpărătorului justifică acest lucru sau dacă Cumpărătorul nu efectuează plățile la scadență sau dacă Cumpărătorul nu furnizează documentația financiară solicitată sau nu mai îndeplinește anumite condiții, ASBIS poate fie să modifice termenul de plată, fie să suspende linia de credit și/sau să întârzie livrarea sau să urmeze orice demersuri legale sau conform acestor Termeni și Condiții de Vânzare. ASBIS va avea dreptul să recupereze de la Cumpărător cheltuielile rezonabile efectuate în acest sens, inclusiv dar fără a se limita la onorariile avocatului, onorarii experți, cheltuieli de executare silită etc. 

8.      Limitarea răspunderii

8.1.   RĂSPUNDEREA ASBIS PENTRU ÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR SAU REZULTATĂ DIN VÂNZAREA PRODUSELOR VA FI LIMITATĂ LA REMEDIILE PREVĂZUTE ÎN PREVEDERILE DE GARANȚIE AȘA CUM SUNT STIPULATE ÎN LEGEA APLICABILĂ SAU CUM REZULTĂ DIN ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII DE VÂNZARE. ÎN NICIO SITUAȚIE ASBIS NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN FAȚA CUMPĂRĂTORULUI PENTRU PREJUDICII SAU DAUNE ASUPRA AFACERII, PIERDEREA PROFITURILOR, VENITURI SAU FOND COMERCIAL, SAU PIERDERE DE DATE.
ÎN NICIO SITUAȚIE ASBIS NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU NICIO DAUNĂ SPECIALĂ, REZULTATĂ, INDIRECTĂ SAU INCIDENTALĂ, CAUZATĂ ÎN ORICE FEL, FIE PENTRU ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI, ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, ÎNCHEIEREA, NEGLIGENȚA SAU ALTELE, CHIAR DACĂ ASBIS AR FI FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA DAUNE.

9.      Jurisdicția și legea aplicabilă

9.1.   Prezentele Termeni și Condiții de Vânzare sunt guvernate de legea română. Instanțele din Romania vor avea competență exclusivă pentru a soluționa orice dispută care decurge din sau în legătură cu acești Termeni și Condiții de Vânzare.

  10. Invaliditate

10.1.  Orice prevedere din aceste Termeni și Condiții de Vânzare va fi interpretată în așa fel încât să fie efectivă și valabilă în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni și Condiții de Vânzare va fi totuși considerată interzisă și/sau invalidă în temeiul legislației în vigoare, o astfel de prevedere va fi limitată numai la măsura interzicerii sau invalidității, fără a afecta valabilitatea și/sau caracterul executoriu rămas al acestei prevederi sau al celorlalte prevederi ale acestor Termeni și Condiții.

  11. Reguli fiscal și în privința TVA

11.1.    Confirmăm prin prezenta că societatea va respecta toate reglementările fiscale și/sau privind Taxa pe Valoarea Adăugată („TVA”) atât din țara de înregistrare, cât și din țara de livrare (dacă este diferită) referitoare la tranzacțiile și Produsele achiziționate de la ASBIS.
11.2.    Confirmăm în continuare că societatea va face toate declarațiile fiscale și de TVA necesare privind Produsele achiziționate de la ASBIS, în mod corespunzător și la timp, așa cum se prevede de Legea UE și Legea națională atât a țării de înregistrare, cât și a țării de livrare (dacă este diferită).

 

12. Sancțiuni, embargouri și alte restricții

12.1.   ASBIS și Cumpărătorul garantează faptul că niciunul dintre ei nu a avut, nu are și nu va avea acțiuni, direct sau indirect, care să încalce Regulile de Administrare a Exporturilor SUA (EAR), și/sau Regulile SUA privind Traficul Internaţional de Arme (ITAR), și/sau sancţiunile şi embargourile SUA aplicabile impuse de Departamentul Trezoreriei SUA, și/sau Regulile Uniunii Europene, și/sau sancțiunilor și/sau restricțiilor impuse de SUA și/sau Uniunea Europeană şi oricare adoptări sau modificări ulterioare ale acestora în vigoare şi influenţând exportul Produselor. De asemenea, Cumpărătorul garantează și confirmă că nici Cumpărătorul, nici conducerea sa, acționarii sau fondatorii săi nu fac obiectul sancțiunilor aplicate de oricare instituție internațională și/sau SUA și/sau Uniunea Europeană. Impunerea de sancțiuni Cumpărătorului de către orice instituție internațională și/sau SUA și/sau Uniunea Europeană va fi un motiv nenegociabil pentru încetarea unilaterală și imediată a vânzării Produselor către Cumpărător de către ASBIS.
12.2.    În cazul în care Cumpărătorul va lucra cu furnizorii, clienții, utilizatorii finali și/sau alte părți ale Cumpărătorului, întreaga Clauză 12 se aplică acelor tranzacții. În toate cazurile, Cumpărătorul este răspunzător pentru acțiunile terților cu care s-a angajat.
12.3.    Cumpărătorul certifică că toate și fiecare dintre Produsele cumpărate de la ASBIS nu va fi exportat, vândut sau transferat cu încălcarea:

a)     Regulilor SUA de Administrare a Exporturilor (EAR);
b)     Regulilor SUA privind Traficul Internaţional de Arme (ITAR)
c)     Sancţiunilor și embargourilor SUA impuse de către Departamentul Trezoreriei SUA;
d)     Reglementărilor Uniunii Europene și oricăror reconstituiri sau modificări ulterioare ale acestora, în vigoare și care afectează exportul Produselor.

12.4.     Fără a se limita la prevederile de mai jos, Cumpărătorul este de acord în mod expres şi se obligă să nu vândă, ofere sau transfere în alt mod produsele ce fac obiectul sancțiunilor şi/sau restricțiilor Guvernului SUA şi/sau Uniunii Europene către clienţi cu sediul principal, secundar sau prezenţi ori cu activităţi în CUBA, IRAN, COREEA DE NORD, SUDAN, SIRIA sau în alte teritorii supuse restricţiilor, embargoului sau sancţiunilor, care în mod particular pot fi găsite (inclusiv dar fără a se limita la) aici:
https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information https://www.bis.doc.gov/index.php https://www.sanctionsmap.eu/ 
Cumpărătorul își asumă responsabilitatea de a se familiariza cu sancțiunile și reglementările aplicabile.
12.5.   ASBIS și Cumpărătorul certifică faptul că nu vor transfera, exporta sau reexporta produse, în mod direct sau indirect, către nicio entitate inclusă în vreo lista de interdicţii de către Guvernul SUA şi/sau de către Consiliul Uniunii Europene, şi/sau conform oricărei legi aplicabile ca având interdicţie de a primi produsele, şi că nu se află sub controlul sau dominaţia niciunei părţi inclusă într-o astfel de listă de interdicţie.
12.6.    ASBIS și Cumpărătorul recunosc prin prezenta că anumiți furnizori restricționează vânzările produselor lor în afara teritoriilor desemnate în mod special. Cumpărătorul certifică și este de acord să respecte toate restricțiile care îi pot fi comunicate în orice moment și din când în când, fie prin fax, e-mail, fie publicate pe site-ul http://www.asbis.com/territory-restrictions și amintite aici ca referință sau prin orice alt mijloc de comunicare, și să nu comercializeze, ofere, vinde, transfere, exporte, arunce sau expedieze astfel de produse în afara teritoriilor desemnate.
În cazul unor astfel de restricții sau embargouri sau interdicții, Cumpărătorul declară și asigură:
- că va fi răspunzător din punct de vedere financiar pentru nerespectarea prevederilor din notificarea relevantă furnizată de ASBIS, așa cum este menționat mai sus;
- că fiecare dintre angajații Cumpărătorului va fi informat și instruit cu privire la obligațiile care decurg din această comunicare și va respecta aceste condiții;
- că va despăgubi și va exonera de răspundere ASBIS pentru și împotriva tuturor pierderilor, costurilor, răspunderii, pretențiilor, daunelor și cheltuielilor de orice fel și caracter, așa cum sunt suportate, care rezultă din, care se referă la sau decurg din încălcarea sau neîndeplinirea obligațiilor producătorului, restricții, embargo sau interdicție, deoarece Cumpărătorul ar fi notificat de către ASBIS.
În cazul încălcării condițiilor producătorului, inclusiv restricționarea vânzărilor produselor lor în sau în afara teritoriilor special desemnate sau către anumite persoane sau entități, ASBIS va avea dreptul de a iniția procedura de dezautorizare a Cumpărătorului ca partener al ASBIS.

Actualizat la data de 11 martie 2022